Last van ongedierte?

Wij lossen het snel en professioneel voor u op.
Bel ons directOf stuur een mailtje

Allround Pest Control bv Algemene Voorwaarden (RAV) Artikel 1

Artikel 1 Definities en toepassing:

1. Deze Allround Pest Control bv Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (waaronder overeenkomsten en aanbiedingen) tussen Allround Pest Control bv BV en vennoten/bestuurders daarvan (hierna allen te noemen: Allround Pest Control bv) en de wederpartij. Onder de rechtsbetrekkingen vallen onder meer: opdrachten voor het behandelen van ruimtes, voorraden en materialen (o.a. door CATT, CO2, hete lucht-behandeling en begassing), het verrichten van metingen, bestrijden van ongedierte, verkoop en/of levering van zaken en alle andere werkzaamheden en activiteiten van Allround Pest Control bv. De betrekkingen worden hierna genoemd “overeenkomst(en)”.

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “wederpartij” verstaan, iedere natuurlijke of rechtspersoon die als opdrachtgever, opdrachtnemer, huurder, verhuurder, koper, verkoper of elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met Allround Pest Control bv.

3. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij binden Allround Pest Control bv niet eventuele toepasselijkheid daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

4. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk. De overige voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. De afwijking van deze voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijking in een volgende overeenkomst uitdrukkelijk wordt bevestigd.

5. Al hetgeen in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Allround Pest Control bv wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Allround Pest Control bv ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

6. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige overeenkomsten met wederpartij, ook indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden bij het sluiten van deze overeenkomsten niet uitdrukkelijk is overeengekomen.

7. Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop Allround Pest Control bv om andere redenen geen beroep kan doen.

Artikel 2 Overeenkomst:

1. Alle aanbiedingen van Allround Pest Control bv zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod Allround Pest Control bv heeft bereikt, tenzij Allround Pest Control bv het vrijblijvend aanbod onverwijld na ontvangst van de acceptatie herroept. In ieder geval wordt een termijn van een week als onverwijld aangemerkt. Het enkel uitbrengen door Allround Pest Control bv van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Allround Pest Control bv niet tot het sluiten van een overeenkomst.

2. Indien in de acceptatie van de wederpartij voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra Allround Pest Control bv aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming van Allround Pest Control bv wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd.

3. Rechtshandelingen, mededelingen en dergelijke van wederpartij met ondergeschikten van Allround Pest Control bv binden Allround Pest Control bv niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen, mededelingen en dergelijke door Allround Pest Control bv uitdrukkelijk wordt ingestemd. Alleen Allround Pest Control bv kan een beroep doen op deze bepaling.

Artikel 3 Afwijkingen:

1. Prijsopgaven door Allround Pest Control bv in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.

2. Allround Pest Control bv is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, brandstoffen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van transportkosten, storten verwerkingstarieven, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

3. Allround Pest Control bv mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

4. De prijs in de overeenkomst is gebaseerd op de normale arbeidstijd- en duur overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke C.A.O. en andere arbeidsvoorwaarden. Indien ingevolge deze arbeidsvoorwaarden recht bestaat op een bijzondere toeslag (bijvoorbeeld overuren), zal Allround Pest Control bv de prijs evenredig kunnen verhogen.

5. Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of extra risico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij gevaarlijke locaties of hindernissen of vertragende factoren bij de uitvoering, zal Allround Pest Control bv een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, evenredig aan deze risico’s en te maken kosten.

6. Allround Pest Control bv is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door derden.

7. De door Allround Pest Control bv opgegeven aantal uren zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 4 Tarieven/prijzen:

1. Voor alle werkzaamheden en zaken zullen door Allround Pest Control bv prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan het in de branche gebruikelijke tarief door Allround Pest Control bv wordt aangehouden, tenzij de door Allround Pest Control bv gebruikelijk gehanteerde prijs hoger is (in welk geval deze laatste prijs geldt).

2. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Allround Pest Control bv niet, tenzij die in een volgende overeenkomst worden bevestigd.

Artikel 5 Betaling en zekerheden:

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Allround Pest Control bv zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Allround Pest Control bv meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.4. Wederpartij is niet gerechtigd enige verplichting tot betaling of levering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Allround Pest Control bv. Wederpartij mag ook geen beslag leggen onder zichzelf.

5. Allround Pest Control bv is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om naar het oordeel van Allround Pest Control bv voldoende zekerheden, waaronder inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Allround Pest Control bv is te allen tijde gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren. De kosten voor de zekerheidsstellingen en andere betalingswijzen zijn voor rekening van de wederpartij. Voorts zijn voor rekening de kosten en schade die Allround Pest Control bv maakt en lijdt door opschorting van zijn werkzaamheden.

6. De wederpartij verleent Allround Pest Control bv reeds nu voor alsdan pandrecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van Allround Pest Control bv worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Allround Pest Control bv verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

7. De weigering door wederpartij de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft Allround Pest Control bv het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding van eventuele door haar geleden schade.

8. In geval van liquidatie, insolventie, (aanvraag van) faillissement of (aanvraag van) surseance van betaling van wederpartij, zullen de verplichtingen van wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

9. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en daarna op de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

10. Indien een (betalings-)korting, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen is deze uitsluitend toepasbaar indien wederpartij heeft voldaan aan de in dat kader gestelde voorwaarden en ook al zijn verdere (betalings-)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Allround Pest Control bv volledig en stipt is nagekomen.

11. Allround Pest Control bv heeft een retentierecht op de door de wederpartij ter beschikking gestelde goederen, onder welke naam dan ook.

Artikel 6 Reclames:

1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de (op)levering onderzoeken of Allround Pest Control bv de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na (op)levering schriftelijk te worden gemeld aan Allround Pest Control bv, waarbij gemotiveerd moet worden aangegeven waarom sprake is van een gebrek en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het gebrek wordt gegeven. Reclames betreffende gebreken die niet waarneembaar zijn bij oplevering, dienen door de wederpartij schriftelijk te worden gemeld terstond nadat deze gebreken zijn waargenomen of redelijkerwijs hadden moeten worden waargenomen, doch uiterlijk binnen uiterlijk 8 kalenderdagen na (op)levering.

2. Allround Pest Control bv is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen (tenzij het verzuim niet herstelbaar is). De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.

3. De nakoming van de overeenkomst door Allround Pest Control bv geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen of tijdig van het resultaat van het onderzoek kennis te geven.

4. De factuur van Allround Pest Control bv geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk een gemotiveerd protest bij Allround Pest Control bv heeft ingediend.

5. Voor transacties waarvoor naar aard of omvang geen offerte, opdrachtbevestiging of schriftelijke overeenkomst is aangegaan, wordt geacht de overeenkomst volledig te zijn weergegeven door de factuur van Allround Pest Control bv, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum, met nauwkeurige opgave van de aard en gronden van de reclame.

6. Allround Pest Control bv dient in de gelegenheid te worden gesteld de gegrondheid van de klacht te onderzoeken. Indien (deels) gegrond bevonden, zal Allround Pest Control bv de geleverde prestatie, indien zij aansprakelijk is – naar keuze van Allround Pest Control bv- herstellen, dan wel door nieuwe vervangen, dan wel overgaan tot creditering van een deel van de prijs, dan wel, naar keuze van Allround Pest Control

bv, het verschil in waarde tussen een deugdelijke en de feitelijk geleverde prestatie te vergoeden. Aansprakelijkheid voor enige vertraging in de levering van vervangende producten of diensten die hieruit mogelijk voortvloeit is uitgesloten.

7. Indien de in dit artikel bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Allround Pest Control bv voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is.

8. Iedere aanspraak tot vergoeding van schade, herstel of vervanging van enige afgeleverde zaak, aflevering van het ontbrekende, uit welke hoofde dan ook, alsmede ieder recht tot ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet-tijdige melding aan Allround Pest Control bv, doch in ieder geval 6 kalendermaanden na de aflevering of afronding van de dienstverlening.

9. De prestatie van Allround Pest Control bv geldt in ieder geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen en het geleverde of een gedeelte van het geleverde niet in gebruik heeft genomen, niet heeft bewerkt of verwerkt, niet aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, niet heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 7 Aansprakelijkheid:

1. Allround Pest Control bv is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend (overmacht). Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de wederpartij.

2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en /of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van Allround Pest Control bv of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door Allround Pest Control bv of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Allround Pest Control bv die is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden van Allround Pest Control bv die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden.

3. Allround Pest Control bv heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Allround Pest Control bv haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Tijdens de periode dat sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Allround Pest Control bv opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Allround Pest Control bv niet mogelijk is langer duurt dan een week is Allround Pest Control bv bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Ontbinding vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring.

5. Indien Allround Pest Control bv bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

6. Allround Pest Control bv aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is Allround Pest Control bv niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van Allround Pest Control bv van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van Allround Pest Control bv.

7. Allround Pest Control bv is voor het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de

bij Allround Pest Control bv werkzame leidinggevenden. Uitdrukkelijk zijn meet-, inschattings-, beoordelings-, reken-, en schrijffouten en dergelijke niet aan te merken als ten gevolge van opzet of grove schuld.

8. De verplichting tot vergoeding van geleden schade door Allround Pest Control bv zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade.

9. Allround Pest Control bv is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt.

10. De verplichting tot vergoeding van schade door Allround Pest Control bv zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist of schadeplichtig uitgevoerde gedeelte, zulks onder aftrek van de inkoopkosten en kosten van derden van dat gedeelte.

11. Voor het geval Allround Pest Control bv geen volledig beroep kan doen op de in de voorgaande leden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en – uitsluitingen is Allround Pest Control bv in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 5.000,–.

12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen (door een garantietermijn te stellen), geeft Allround Pest Control bv geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of onderzoeken en staat Allround Pest Control bv er niet voor in dat de door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor wederpartij deze bestemd heeft. Indien de geleverde zaken en diensten aan Allround Pest Control bv zijn gegarandeerd door

leveranciers van deze zaken of diensten, zal Allround Pest Control bv deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.

13. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van Allround Pest Control bv niet meer in dan een inspanningsplicht (geen prestatieplicht) om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren.

14. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, en werknemers van Allround Pest Control bv kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken.

Artikel 8 Vrijwaring:

Indien Allround Pest Control bv ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij Allround Pest Control bv ter zake volledig vrijwaren en Allround Pest Control bv alles vergoeden wat Allround Pest Control bv aan deze derde dient te voldoen. De wederpartij is tevens verplicht Allround Pest Control bv te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij Allround Pest Control bv.

Artikel 9 Verplichting wederpartij:

1. De wederpartij staat er voor in dat de overeenkomst door Allround Pest Control bv zonder beletselen en vertragingen uitgevoerd kan worden. De wederpartij is verplicht Allround Pest Control bv in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder de risico’s en de eigenschappen van het te bewerken goed. De wederpartij is verplicht bij aanvang van de werkzaamheden door Allround Pest Control bv aanwezig te zijn en zo nodig aanwijzingen te geven, welke van belang zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Indien nodig stelt de wederpartij op het eerste verzoek van Allround Pest Control bv op kosten van de wederpartij een vakbekwaam persoon ter beschikking, zodat Allround Pest Control bv in staat is de opdracht in de overeengekomen tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk en zonder schade uit te voeren.

2. De wederpartij staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid. De wederpartij is verplicht voor zover redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren.

3. De wederpartij is bij iedere niet naleving van de overeenkomst (waaronder deze voorwaarden) van rechtswege in verzuim.

4. De wederpartij is verboden binnen een jaar na einde van de overeenkomst een werknemer van Allround Pest Control bv op een of andere wijze direct of indirect in dienst te nemen of op andere wijze voor zich werkzaam te laten zijn, op straffe van een direct opeisbare boete ad € 5.000 per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt.

5. De wederpartij is verboden binnen een jaar na einde van de overeenkomst op een of andere wijze direct of indirect zelf voor derden de door Allround Pest Control bv verrichte werkzaamheden uit te gaan voeren, op straffe van een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt, tenzij de wederpartij aantoont voor het aangaan van de overeenkomst deze werkzaamheden zelf al voor derden te hebben verricht.

Artikel 10 Intellectuele eigendom:

1. Allround Pest Control bv doet uitdrukkelijk geen afstand van haar rechten in de zin van art. 1 van de Auteurswet 1912 en behoudt zich alle rechten uit intellectuele eigendom voor. Elke intellectuele eigendom met betrekking tot de verrichte prestatie blijft volledig bij Allround Pest Control bv. In individuele gevallen kan aan een wederpartij een gebruiksrecht met betrekking tot de verrichte dienst worden verleend. Dit gebruiksrecht zal echter nooit verder strekken dan voor zover vereist voor de uitvoering van de individuele overeenkomst.

2. Indien de wederpartij inbreuk maakt op de aan Allround Pest Control bv toekomend intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig handelt door misbruik van voortbrengselen van de geest, of onrechtmatig mededingingsrechtelijk handelt, of anderszins in strijd met dit artikel, of dergelijke activiteiten door derden bevordert, dan is wederpartij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van EUR 2.500,- per overtreding, onverminderd de aanspraken van Allround Pest Control bv op volledige schadevergoeding.

3. De wederpartij garandeert, dat de intellectuele eigendom met betrekking tot door hem aangeleverde gegevens en bescheiden toebehoort aan niemand anders dan de wederpartij. De wederpartij vrijwaart dientengevolge Allround Pest Control bv van eventuele schadevergoedingsvorderingen van derden en/of andere vorderingen die aan Allround Pest Control bv schade berokkenen, en die een gevolg zijn van het niet voldoen aan de bovengenoemde garantie door de wederpartij.

4. Ten aanzien van offertes, tekeningen en ontwerpen behoudt Allround Pest Control bv zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor. Deze mogen niet aan derden ter inzage worden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van Allround Pest Control bv. Ontwerpen mogen niet door de wederpartij zelf of door de derden worden uitgevoerd.

Artikel 11 Meer wederpartijen:

Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 12 Einde van de overeenkomst:

1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens Allround Pest Control bv niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling of wettelijke schuldsanering aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat (waaronder ook aandelenoverdracht waardoor de zeggenschap binnen de vennootschap wijzigt), alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel ervan verliest, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is elke vordering die Allround Pest Control bv te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

2. In de gevallen onder lid 1 genoemd, heeft Allround Pest Control bv het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verder uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Allround Pest Control bv is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de wederpartij te vorderen alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

3. Ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij is uitgesloten. Voor zover dat recht niet uitgesloten kan worden, gelden de volgende leden.

4. In het geval de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Allround Pest Control bv schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig dient te omschrijven.

5. De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaan making van de reeds door Allround Pest Control bv verrichte prestaties, en heeft Allround Pest Control bv onverkort recht op betaling voor/van die prestaties.

Artikel 13 Competentie en toepassing Nederlands recht:

1. Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken waarbij de rechtbank bevoegd is, is de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht uitsluitend bevoegd. Allround Pest Control bv is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.

2. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

3. De wederpartij wordt geacht voor iedere overeenkomst en voor ieder geschil wat daaruit voort vloeit, in ieder geval in Nederland woonplaats te hebben. Bij gebreke van een aan Allround Pest Control bv bekende woonplaats in Nederland, zullen de regels bij het ontbreken van een bekende woonplaats in Nederland van toepassing zijn (ook indien wederpartij wel een bekende woonplaats buiten Nederland heeft).

4. Het Weens Koopverdrag (CISG) van 11 april 1980 (Trb. 1986,61) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 14 Wijziging voorwaarden: Allround Pest Control bv is gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Allround Pest Control bv zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan wederpartij toezenden.

Artikel 14 Aflevering en risico:

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken aan de wederpartij ter plaatse waar Allround Pest Control bv haar bedrijf uitoefent. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van Allround Pest Control bv aan wederpartij dat de zaken kunnen worden afgehaald. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. De wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Allround Pest Control bv ophaalt of, indien levering op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

2. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij franko-levering is overeengekomen.

3. Het aannemen van zaken van Allround Pest Control bv door de wederpartij of de door deze ingeschakelde vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

4. Indien Allround Pest Control bv door verzuim van de wederpartij de goederen niet aan de wederpartij kan afleveren, zal Allround Pest Control bv redelijke kosten hiervoor in rekening mogen brengen. Deze kosten bedragen minimaal 5% van de waarde van de goederen per dag, met een minimum van € 150,00 per dag.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud:

1. Alle te leveren en geleverde zaken, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van Allround Pest Control bv tot de wederpartij zal hebben voldaan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Allround Pest Control bv krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten.

2. De wederpartij heeft, zolang deze niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met Allround Pest Control bv, het recht om de geleverde goederen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien het eigendomsrecht van Allround Pest Control bv na bewerking door zaakvorming, vermenging, natrekking e.d. teniet gaat, draagt de wederpartij reeds nu voor

alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op Allround Pest Control bv over. De wederpartij treedt kosteloos als houder en bewaarnemer van het goed waarvan aan Allround Pest Control bv de (mede-)eigendom toekomt.

3. Indien de wederpartij in verzuim is, is Allround Pest Control bv bevoegd de zaken direct op te eisen van een ieder die de zaken houdt. Men is verplicht Allround Pest Control bv te allen tijde toegang te verschaffen, teneinde haar rechten te kunnen effectueren.

Artikel 16 Aanvangstijd en termijnen:

1. Aanvangstijd van het werk en opleveringstermijn waarbinnen de opdracht door Allround Pest Control bv uitgevoerd moet worden, worden bij benadering vastgesteld.

2. De aanvangstijd voor Allround Pest Control bv gaat niet eerder in dan op het moment dat over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Allround Pest Control bv.

Artikel 17 Wijziging aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende omstandigheden:

1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Allround Pest Control bv wordt aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel.

2. Allround Pest Control bv heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van Allround Pest Control bv voor het goed uitvoeren van het werk noodzakelijk is.

3. Indien de wijziging, bedoeld in lid 2 meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 e.v. met in achtneming van het daarin bepaalde.

4. In dit artikel worden onder kostenverhogende omstandigheden verstaan: omstandigheden die of van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de aanneemovereenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, of die Allround Pest Control bv niet kunnen worden toegerekend of die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.

5. Indien de kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in lid 4 intreden heeft Allround Pest Control bv aanspraak op bijbetaling met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.

6. Allround Pest Control bv zal, indien deze van oordeel is dat de kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, de wederpartij hiervan op de hoogte stellen. De wederpartij zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met Allround Pest Control bv in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen.

7. In afwijking van artikel 7:1646 BW is voor wijzigingen als bedoeld in lid 2 en het in rekening brengen van kostenverhogende omstandigheden geen schriftelijke toestemming van de wederpartij vereist. 8. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in lid 6, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen, waarna het door wederpartij verschuldigde door Allround Pest Control bv naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld.